เปลี่ยนระบบจับสลากใช้ทุน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

จากเหตุการณ์ที่เกิดโรคระบาด covid-19 ทำให้การเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของทันตแพทย์และแพทย์ ซึ่งมีจัดเป็นประจำทุกปี จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบจากเดิมเป็นการสุ่มจับฉลากในพื้นที่จริงเป็นการจับสลากแบบออนไลน์แทน

การทดลองจับสลากแบบออนไลน์อาศัยการกรอกข้อมูลผ่าน google form และสุ่มพื้นที่ใช้ทุน ในกรณีที่พื้นที่นั้นมีจำนวนคนเลือกมากกว่าโควต้า จะทำการliveสุ่มลูกปิงปอง เพื่อนำตัวเลขดังกล่าวมาหารเลขบัตรประชาชนเป็นคะแนนให้ผู้ที่มีคะแนนมากกว่าได้รับสิทธิ์ก่อน

การทดลองจับสลากแบบออนไลน์มีปัญหาตามมาดังนี้

1. การสื่อสารที่กำกวมและล่าช้า

คำอธิบายของกลุ่มบุคคลที่ต้องจับสลากไม่ชัดเจน เช่น แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ที่จบช้า และแพทย์ข้าราชการลาศึกษา ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่มีการประกาศไม่มีการประกาศล่วงหน้าและประกาศขณะกำลังการลงทะเบียนจะจบลงใน 1 ชั่วโมง ก่อให้เกิดความสับสนและเสียเวลา

2. ความไม่โปร่งใสของการสุ่ม

การliveสุ่มลูกปิงปองไม่ได้เกิดขึ้นจริง เป็นการอัดvideoลงแสดงให้เห็นว่าทำการสุ่มเท่านั้น อาจมีconflict of interest เพื่อให้ผลการสุ่มส่งผลประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มหนึ่ง

3. การรายงานผลมีข้อผิดพลาด

ผลการสุ่มจะถูกส่งผ่านอีเมล แต่กลับมีความล่าช้า ระบบdashboard ซึ่งแสดงผลการสุ่มไม่ถูกต้องและไม่เป็น real time และบางคนไม่ขึ้นผลการสุ่ม แม้ว่าจะลงข้อมูลไปแล้ว อีกทั้งมีการเปิดเผยอีเมล ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการสุ่ม

ด้วยเหตุนี้จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงระบบการจับสลากออนไลน์หรือเลือกใช้วิธีจับสลากวิธีอื่นแทน