คัดค้าน คนนอกบริหารแพทยสภา 2560

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ขวัญชัย รังษีวงศ์
4 years ago
เป็นจริงคงเป็นขี้ข้ากันแน่ๆ

Thanks for adding your voice.

สันติ ศุภภัทรเกษม
4 years ago
รักษาความถูกต้อง

Thanks for adding your voice.

นางวิไลลักษณ์ เกษมสมพร
4 years ago
อยู่ในสายวิชาชีพทางการแพทย์

Thanks for adding your voice.

ณัฏฐณิชา ไกรขจรกิตติ
4 years ago
เห็นด้วยกับข้อความที่กล่าวมาข้างต้น

Thanks for adding your voice.

isara Pa
4 years ago
หยุด NGOs หยุดการครอรับชั่น ไม่เอาคนนอกเข้ามาหาแดกครับ

Thanks for adding your voice.

SITTHIPONG PIMTARA
4 years ago
ไม่เห็นด้วยกับ NGO

Thanks for adding your voice.

นวพัฒน์ สืบสม
4 years ago
แพทย์รู้งานของแพทย์

Thanks for adding your voice.

นางสาวกรองกาญน์ ผเด็จพล
4 years ago
ไม่ควรให้คนนอกมาเกี่ยวข้องค่ะ
ต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุค่ะ

Thanks for adding your voice.

นายเจษฎากร พรนภา
4 years ago
ให้แพทย์ปกครองตัวเองเถอะ อย่าให้คนนอกเข้ามายุ่งเลย

Thanks for adding your voice.

พชร เดชาประพันธ์
4 years ago
ไม่ต้องการคนไม่ใช่แพทย์มาร่วม