ปิดแคมเปญรณรงค์

เรียกร้องให้คนไทยทุกคน "หยุด!!! การเลี้ยงล่าฆ่ากินสัตว์ป่า"

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 74 คน


  จากอดีตจนถึงปัจจุบันสัตว์ป่าในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆ บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว บางชนิดอาจจะกำลังสูญพันธ์ุ ปัญหาเกิดจากมนุษย์คุกคามที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายยังพบเห็นเป็นข่าวอยู่เสมอๆ การล่าเพื่อนำสัตว์ป่ามาบริโภค นำซากสัตว์ป่ามาประดับตกแต่งบ้าน นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง และใช้แรงงาน สัตว์ป่าและป่ามีความสำคัญเพื่อสร้างความสมดุลซึ่งกันและกัน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปทำให้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างร้ายแรง

 น.ส.ฑิตยาภา กำลังรอให้คุณช่วย

น.ส.ฑิตยาภา พฤษหอม อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เรียกร้องให้คนไทยทุกคนหยุดการนำสัตว์ป่าออกจากป่า» คุณสามารถร่วมกับ น.ส.ฑิตยาภา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 73 คน ได้แล้วตอนนี้เลย