เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เพราะปอดมีค่ากว่านายทุน

Shared on Facebook
Tweet