Call on the government to stop hurting bitcoin.

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


bitcoin ไม่ใช่ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อระบบการเงิน และรัฐบาลมีสิทธิเรื่องของข้อมูล, การเก็บภาษี, ตรวจสอบการฟอกเงิน .แต่ควรแสดงให้เห็นข้อดีของเทคโนโลยี cryptocurrency ให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย. การทำให้ cryptocurrency ดูอันตราย.จะทำให้รัฐบาลเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง. ซึ่งในความเป็นจริง. ธุรกิจใดๆที่เกี่ยวเนื่องด้วย cryptocurrency .จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นกว่า 50 percent.

สนับสนุน btc
3BoRcwmvAoBgm9ur2ji479NFPWeNCpFkgfอิศรา กำลังรอให้คุณช่วย

อิศรา ทองอินทร์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เจ้าหน้าที่รัฐ : Call on the government to stop hurting bitcoin.» คุณสามารถร่วมกับ อิศรา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 25 คน ได้แล้วตอนนี้เลย