บริการทำแท้งของรัฐ-เอกชน ช่วงโควิด ต้องต่อเนื่อง Ensure Safe Abortion during COVID

ต้องการให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง

ณัฐิยา ทองศรีเกตุ, กรุงเทพฯ, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet