หอศิลป์กรุงเทพฯ เปิดเผย รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!


(กรุณาเลื่อนลงเพื่ออ่านคำร้องภาษาไทย)

Petition for BACC Board to release evaluation report of BACC director.

The new BACC Foundation Board took office on May 31, 2019 and decided on August 31 to 'fire' the incumbent director of the BACC, Pawitr Mahasarinand, who will remain in office until this September 30 Source

Nonetheless, based on the annual reports, BACC has been performing relatively well under Pawitr's management, abling to run on a tight budget which due to fiscal quarrel with Bangkok Metropolitan Administration (BMA), thanks to self-financed revenues and budget cut. Link to My Facebook Post (The post is written in Thai but the data (images) all presented in English).

With all that said, the petition for BACC Board to release evaluation report of BACC director is therefore made. BACC was established on mutual cooperation between public and private partners (PPP) and, as a Thai citizen, we therefore have the rights to voice our concerns and/or request BACC Board for transparent treatments with regard to this matter.

Thank you.

请求:BACC董事会发布对BACC董事的评估报告

新BACC基金董事会于2019年5月31日成立,并于8月31日决定解雇现任BACC董事PawitrMahasarinand,他将继续任职至9月30日。

然而,根据年报显示,BACC在Pawitr董事的管理下经营可观。在和曼谷市政府(BMA)进行财政争执的情况下,虽然预算紧张,但BACC通过消减预算,自负盈亏,总体表现良好。(该帖是泰文,但数据为英文)

因上述原因向BACC董事会请求公布对BACC董事的评估报告。BACC是建立在公共和私人伙伴关系(PPP)的相互合作的基础上的,作为泰国公民,我们有权利为我们的担忧发声,并要求BACC董事会对此作出透明公正的处理。

谢谢。

เนื่องด้วยว่า คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ชุดใหม่ (ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2562 หลังจากชุดเก่าหมดวาระเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561) “ไล่ออก” ผู้อำนวยการ ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2562 (โดยให้ปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 30 ก.ย.2562) ลิงค์ข่าว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผลประกอบการของหอศิลปกรุงเทพฯ ในช่วงที่ ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (8 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน) ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาแต่อย่างใด สามารถหารายได้นอกเหนือจากการสนับสนุนของ กทมฯ และมีจำนวนผู้เข้าชมอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์เฟซบุ๊ก

ด้วยเหตุฉะนี้ จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ เปิดเผย รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการ ผศ. ปวิตร มหาสารินันท์ เพื่อให้ไม่เกิดข้อกังขาต่อสาธารณชนผู้เป็นเจ้าของหอศิลป์กรุงเทพฯ อันเกิดมาจากความร่วมมือของ ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ภายใต้ปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 

หมายเหตุ:

ผมก็ไม่กล้าสรุปว่าท่านสมควรโดนไล่ออกหรือไม่ แต่เผอิญเรามีตัวเลขอยู่ว่าผลประกอบการค่อนข้างรับได้ถึงดี ดังนั้นคิดว่าในส่วนนี้ เรายังมองไม่เห็น basis ที่จะโดนไล่ออกอยู่ คือควรจะมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ติดขัดเรื่องจริยธรรมตรงไหน

ในส่วนของ equity ประชาชน เรามีสิทธิ์เรียกร้อง เพราะจะที่ดินหรือเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งก็ของ กทม. ซึ่งก็คือภาษีของเรา และปฏิญญา สัญญาต่าง ๆ ก็เน้นย้ำบทบาทของภาคประชาชน

พยายามจะให้โพสต์นี้ไม่ใช่การไม่ยอมรับคำตัดสิน แต่เป็นการตั้งข้อสงสัย ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องกิจกรรมกับผลประกอบการแล้ว มันคือเรื่องอะไรที่เป็นปัญหา 

ขอบคุณครับ