ปิดแคมเปญรณรงค์

หยุดอำนาจศาลฎีกา

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 28 คน


คุณคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณและญาติ จะมีโอกาสต่อสู้คดีความไหม 

ถ้าคุณต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ คุณจะทำอย่างไร 

ศาลยุติธรรมได้เสนอสภา1. ให้ออกพรบ.คดีแพ่ง ต้องขออนุญาตฎีกาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะยื่นฎีกาต่อสู้คดีได้
แต่ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกา คดีนั้นจะสิ้นสุดลงทันทีตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์


 ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต นั้น ศาลฎีกาจะเป็นผู้พิจารณาประกอบด้วยองค์คณะตามที่กำหนด ( 3 ท่าน ) โดยการไม่อนุญาตจะใช้มาตรา 23 ของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาเป็นคำตัดสิน คือ


ความว่า มาตรา ๒๓ ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้ เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรง และคดีท่ีอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือ ศาลอุทธรณ์ภาคตามที่กฎหมายบัญญัติ เว้นแต่กรณีท่ีศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือ ฎีกาน้ันจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกามีอำนาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ ทั้งน้ี ตาม ระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา[๙]
คดีท่ีศาลฎีกาได้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งแล้ว คู่ความไม่มีสิทธิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา คัดค้านคดีน้ันต่อไป


ศาลจึงใช้ "ความไม่เป็นสาระ"มาตัดสิทธิความเป็นธรรมของปชช. ไม่รับพิจารณาพิพากษาในชั้นศาลฎีกา


2. รัฐธรรมนูญของปทไทย กำหนดให้อำนาจตุลาการมีสามศาล คือ ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา


ทำไมปชช.ต้องถูกกีดกัน ไม่ให้ฎีกา (จากผลของมาตรา23 ฃึ่งยังไม่มีหลักเกณฑ์ของคำว่า ไม่เป็นสาระ คืออะไร อย่างไร )


ทำไมปชช.จะต้องยื่นขออนุญาตฎีกา (จากผลของพรบ.คดีแพ่งต้องขออนุญาตฎีกา และเร็วๆนี้พรบ.คดีอาญาต้องขออนุญาตฎีกากำลังจะตามมา) เมื่อรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจปวงชนชาวไทยไว้สามศาล


ทำไมปชช.จะต้องใช้สิทธิทางคดีเพียงศาลเดียวหรือสองศาล ตามที่ศาลยุติธรรมกำหนด


เพียงเพราะศาลฎีกาพิจารณาคดีไม่ทัน คดีมีมาก เพียงเพราะศาลฎีกาคิดว่าคู่ความที่ฎีกาต้องการถ่วงเวลา ทำให้คดีล่าช้าเป็นความอยุติธรรมอย่างหนึ่ง


ขณะที่การตัดสินผิดพลาด ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง ก็คือ ความอยุติธรรม เช่นกัน


การพิจารณาคดีจึงควรมีสามศาล ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพื่อความยุติธรรม ของปชช. ทุกฝ่าย และไม่ควรตัดสิทธิของปชช.ที่จะเคาะระฆังกราบถวายเรื่องเดือดร้อนของปชช.ให้พระองค์ได้ทราบ


เราขอเรียกร้องให้ศาลยุติธรรมได้เปิดโอกาสให้ปชช.สู้คดีกันอย่างเต็มที่ และเป็นธรรม ไม่ตัดสิทธิของปชช.ที่จะฎีกา เพียงเพราะคดีพิจารณามีมาก ศาลฎีกามิอาจพิจารณาได้ทัน หรือ คิดว่าความล่าช้าคือความอยุติธรรม หรือ คิดว่าคู่ความถ่วงเวลาในคดี


เพราะความไม่เป็นธรรม ความผิดพลาดในการพิพากษา ก็คือ ความอยุติธรรม เช่นเดียวกัน
25/8/59

25/8/59พัชรินทร์ กำลังรอให้คุณช่วย

พัชรินทร์ พันธวงศ์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«หยุดอำนาจศาลฎีกา ให้ความยุติธรรมสามศาลแก่ปชช.» คุณสามารถร่วมกับ พัชรินทร์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 27 คน ได้แล้วตอนนี้เลย