ปิดแคมเปญรณรงค์

ทำป้ายบอกทางให้ชัดเจน

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 17 คน


ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีเส้นทาง ถนนใหม่ๆ ถนนที่ซับซ้อนขึ้นมากมาย  แต่เกือบทุกจุดยังขาดป้ายกำกับบอกทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะในจุดที่เป็นทางแยกทางร่วม ซึ่งผู้ที่ใช้งานได้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ หรือเคยขับรถผ่านมาก่อน  ส่วนผู้ขับรถไม่คุ้นทางมักสับสน ลังเล ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หลงทาง เสียเวลาและค่าเชื้อเพลิงโดยไม่เกิดประโยชน์

ในจุดที่เป็นทางร่วมควรมีป้ายกำกับและระบุให้ชัดเจนว่าเป็นจุดยูเทินร์นเพื่อไปที่ไหน หรือเมื่อขึ้นสะพานแล้วจะไปยังที่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่มีความซับซ้อน ควรเพิ่มป้ายบอกไว้เป็นระยะๆ ซึ่งไม่น่าเปลืองงบประมาณมากมาย

 ผมได้เคยโทรแจ้งหลายจุดที่มีปัญหาแต่หน่วยงานภาครัฐแจ้งว่าน่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เมื่อโทรสอบถามต่อไปยังหลายๆหน่วยงานก็พบว่าไม่มีผู้รับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบ ดูแล และจัดทำป้ายดังกล่าว การร้องเรียนไปที่จส.100 หรือสื่อต่างๆ ก็ไม่มีการแก้ไขหรือดำเนินการใดให้เป็นรูปธรรม

จึงต้องการให้ภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องป้ายที่ชัดเจน เพื่อประสานงาน ตรวจสอบ ดูแล รับผิดชอบในการทำป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ให้มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุ และให้ความสะดวกแก่ประชาชนตาดำๆที่จะไม่ขับรถหลงทางกันอีกต่อไปJaidsada กำลังรอให้คุณช่วย

Jaidsada Singhaviriya อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«หน่วยงานภาครัฐ: ทำป้ายบอกทางให้ชัดเจน» คุณสามารถร่วมกับ Jaidsada และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 16 คน ได้แล้วตอนนี้เลย