เงินชราภาพของสำนักงานประกันสังคม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


มาช่วยกันโหวต ขอให้สำนักงานประกันสังเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยเงินชราภาพ ให้นำเงินส่วนนี้ออกมาให้ผู้ประกันตนกู้ยืม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด โดยขอให้สำนักงานประกันสังคมออกมาตราการให้กู้ยืมวงเงิน 50% ของยอดรวมเงินชราภาพของยอดส่วนบุคคลและนายจ้าง และ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ขั้นต่ำ