คืนเงินสมทบประกันสังคม

คืนเงินสมทบประกันสังคม

มีผู้สนับสนุน 8 คน ขออีกให้ถึง 10 คน!
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
สำนักงานประกันสังคม

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Emjunr panthama

เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐในสถานการณ์โควิด19 ที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อนเท่ากันในสังคม หากแคมเปญนี้สำเร็จจะสามารถช่วยบรรเทาความลำบากของคนในสังคมไทยไปได้มาก เพราะเงินสมทบดังกล่าวคือเงินของประชาชนที่สมควรจะได้รับคืนเมื่อเกิดความเดือดร้อน ในเมื่อภาครัฐไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ กลุ่มคนเหล่านี้ก็ควรได้รับสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้รับ เพราะเมื่อผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมควรคืนเงินสมทบประกันสังคมชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนในยามวิกฤตเช่นนี้

มีผู้สนับสนุน 8 คน ขออีกให้ถึง 10 คน!