สนับสนุนให้ประเทศไทยยกเลิกการใช้สารฆ่าหญ้าพาราควอต สารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 50,000 คน!

ขวัญชัย หมื่นยิ่ง
ขวัญชัย หมื่นยิ่ง ลงชื่อสนับสนุนแคมเปญนี้

ปีที่แล้ว เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ได้ร่วมกันเข้าชื่อ 369 องค์กรและรวบรวมรายชื่อจาก change ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 50 จังหวัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เพื่อไม่ให้มีการต่อทะเบียนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 หลังจากที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการจาก 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และเสนอให้มีการดำเนินการเพื่อยกเลิกการใช้สารกำจัดวัชพืช "พาราควอต" และสารกำจัดแมลง "คลอร์ไพริฟอส" และจำกัดการใช้สารกำจัดวัชพืช "ไกลโฟเซต" ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ต้นน้ำ ชุมชนและพื้นที่เปราะบาง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กภายในเดือนธันวาคม 2562 และสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนเกษตรกรอย่างเป็นทางการตามกฎหมายได้ออกมาสนับสนุนมตินี้เพื่อปกป้องสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรและความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 28 เมษายน 2560

แต่แล้วกรมวิชาการเกษตรก็ได้ตัดสินใจต่ออายุทะเบียนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ไปแล้วในช่วงเดือนแห่งความเศร้าโศกของคนไทย ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)จึงได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คัดค้านการตัดสินใจครั้งนี้ของกรมวิชาการเกษตร และกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาข้อมูลทางวิชาการอย่างรอบด้านอีกครั้ง และแถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลให้มีการยกเลิกการใช้สารพิษเหล่านี้ทันทีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การพิจารณาว่าประเทศไทยจะยกเลิกการใช้หรือจำกัดการใช้สารเหล่านี้อย่างเข้มงวดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของคณะกรรมการวัตถุอันตราย(ซึ่งมีตัวแทนของสมาคมผู้ค้าสารพิษเหล่านี้นั่งอยู่อย่างน้อย 2 คน) คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้  โดยคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตขึ้นมา จากการติดตามการทำงานของคณะอนุฯชุดนี้ พบว่ามีบางท่านที่มีประวัติการทำงานใกล้ชิดกับบริษัทสารเคมี ประกอบกับการเลือกพิจารณาข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานจงใจใช้ข้อมูลเก่าทั้งที่ข้อมูลใหม่ของสถาบันระดับประเทศหรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชี้ความเป็นพิษของสารเหล่านี้ชัดเจน และมีการเคลื่อนไหวกดดันจากองค์กรบังหน้าอย่างเป็นระบบของบริษัทสารพิษเพื่อต่อต้านไม่ให้มีการยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษเหล่านี้

ดังนั้นเครือข่ายประชาชนด้านเกษตร คุ้มครองสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนทั่วไปที่รวมตัวกันในนาม “เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง” ขอเชิญชวนท่านร่วมลงชื่อสนับสนุนมติของกระทรวงสาธารณสุข กรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา ยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต

สรุปเหตุผลที่ประเทศไทยควรยกเลิกการใช้สารฆ่าหญ้าชนิดพาราควอต

 • เป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง แม้WHOจะจัดให้อยู่ในประเภทสารที่มีพิษฉียบพลันปานกลางแต่ก็มีหมายเหตุ และอัตราตายของคนที่ได้รับพาราควอตสูงกว่าหนูทดลอง 30-50 เท่า EPAประมาณค่า LD50 ในมนุษย์อยู่ที่ 3-5 มก./กก.น้ำหนักตัว มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการได้รับพิษทางผิวหนังจากการทำงานทั้งๆที่เป็นพาราควอตที่ถูกเจือจางแล้ว
 • งานวิจัยในต่างประเทศและประเทศไทยบ่งชี้ว่าพาราควอตสามารถเข้าสู่สมองผ่านตัวนำผ่าน ส่งผลกระทบต่อเซลล์ประสาทและเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคพาร์กินสัน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พบว่าพาราควอตทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อจุลชีพ
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นโรคเนื้อเน่ากับการใช้พาราควอตและการตกค้างในสิ่งแวดล้อมของ จ.หนองบัวลำภู และปัจจุบันพบผู้ป่วยในอีกหลายจังหวัด
 • งานวิจัยของ ม.นเรศวร พบว่าเมื่อมีการใช้พาราควอตติดต่อกันยาวนานทำให้ดินอิ่มตัวไม่สามารถดูดซับพาราควอตไว้ได้ทั้งหมด จึงเกิดการคายซับ ประกอบกับพาราควอตเป็นสารที่ละลายน้ำได้ดีมากจึงสามารถถูกชะล้างไปกับน้ำและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้
 • งานวิจัยของหลายหน่วยงานพบการปนเปื้อนในดินพื้นที่เกษตรกรรม ดินตะกอนและน้ำในแหล่งน้ำ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด ผักผลไม้ รวมถึงตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร เช่น กบ หอย ปู ปลา โดยในหลายตัวอย่างตกค้างปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐาน
 • งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลพบการตกค้างของพาราควอตในขี้เทาทารกมากถึง 50% และพบในซีรั่มของมารดาและทารกแรกคลอด 17-20%
 • พบวัชพืชที่ดื้อต่อสารพาราควอตแล้วประมาณ 26 ชนิด
 • ไม่อนุญาตให้ใช้และประกาศยกเลิกการใช้แล้วใน 53 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศที่เป็นผู้พัฒนาสารพิษนี้(อังกฤษ)และประเทศผู้ผลิต(สวิสเซอร์แลนด์)และเป็นเจ้าของตลาดรายใหญ่(จีน) รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม

สรุปเหตุผลที่ประเทศไทยควรยกเลิกการใช้สารฆ่าแมลงชนิดคลอร์ไพริฟอส

 • หลายหน่วยงานพบการตกค้างของคลอร์ไพริฟอสมากที่สุดของกลุ่มสารกำจัดแมลงในผักผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศและสินค้าที่ถูกตีกลับจากต่างประเทศ
 • ทำให้เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาการสมองของเด็ก มีไอคิวลดลงและสมาธิสั้น
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่า เป็นสารกระตุ้นเซลล์มะเร็งในลำไส้
 • สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา จีน และหลายประเทศห้ามใช้ในผักผลไม้ ในพื้นที่สาธารณะและในบ้านเรือน

สรุปเหตุผลที่ประเทศไทยควรจำกัดการใช้สารฆ่าหญ้าชนิดไกลโฟเซต

 • องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็ง (2A)
 • รวมตัวกับโลหะหนัก ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่า สามารถเหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งเต้านมชนิดที่อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
 • สัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น เช่น เบาหวาน โรคอ้วน อัลไซเมอร์ และทำให้เซลล์รกได้รับความเสียหาย
 • พบไกลโฟเซตในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายของมารดาและทารกในประเทศไทย

เอกสารฉบับเต็ม
เหตุผลสนับสนุนการยกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอสและจำกัดการใช้ไกลโฟเซต

ติดตามความเคลื่อนไหว