ลงชื่อสนับสนุน ธราธร-ปิยะบุตร สละสัญชาติไทย

ลงชื่อสนับสนุน ธราธร-ปิยะบุตร สละสัญชาติไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
ค่ายบางระจัน2019 ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ศาลยุติธรรม และ

นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ                นาย ปิยะบุตร แสงกนกกุล.                            บุคลทั้งสอง เป็นบุคคลสาธารณะ ทางการเมือง แต่มีมากมายหลายครั้ง ที่ทั้ง สองคน กล่าวปราศรัยต่อหน้าสาธรณะชน มีเนื้อหา เหยียดหยามประเทศ ไทย และจารีต ประเพณีอันดีงามของไทยทั้งการเสวนา มั้งการปราศรัย หาเสียง ตั้งแต่ อดีต ถึงปัจจุบัน ที้งสองยังไม่ลดการ บริภาค ประเทศไทยในด้านลบ เหยียดหยามดผุหมิ่น จารีตประเพณีไทย.  อาทิ กล่าวตำหนิ การยิ้ม ของคนไทยว่าคนที่ยิ้มคือคนที่ไม่มีจุดยืน นายปิยะบุคร นอกจากเคยกล่าวไว้ว่า "ถ้ามีลูก จะไม่ให้ลูก เรียนและเติบโตในประเทศนี้ และยังกล่าวพาดพิงถึงสถาบัน กษัตริย์ ในด้านที่ไม่พอใจ                         และอีกมากมายหลายเรื่อง    เช่น ความคิดว่าไม่ต้องหมอบกราบพระเจ้าองค์ไหน ทั้งสอง.                       ดังนั้น ในการรวบรายชื่อครั้งนี้ อ้างถึง ตรากฎหมาย พรบ สัญชาติปี พศ 2508   การเสียสัญชาติโดยการถูกถอนโดยองค์กรของรัฐ (Revocation)
      การถูกถอนสัญชาตินั้น หมายถึง การเสียสัญชาติไทยที่มิได้เป็นผลมาจากการแสดงเจตนาของเอกชน แต่เป็นผลดดยตรงมาจากการใช้อำนาจรัฐโดยผ่านองค์กรรัฐ คือ ฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายปกครองแล้วแต่กรณี การถูกถอนสัญชาตินี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี “ข้อเท็จจริง” ตามที่กฎหมายระบุไว้ว่าเป็นเหตุให้มีการถอนจสัญชาติของผู้นั้นได้ หลักเกณฑ์ในการถอนสัญชาติแยกออกเปฌนสองกรณี คือการถอนสัญชาติโดยฝ่ายตุลาการและการถอนสัญชาติดดยฝ่ายปกครอง.     จากการวิเคราะห์คิดว่าสมควรให้บุคคลทั้งสอง สละสัญชาติไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม