ปิดแคมเปญรณรงค์

ร่วมลงชื่อคัดค้านการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 1,461 คน


แก้กฎหมายบัตรทอง ถามพี่น้องผู้ใช้สิทธิหรือยัง ?
สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชน

“การแก้กฎหมายบัตรทอง” ที่เป็นเรื่องของสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนกว่า 50 ล้านคน ควรจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทุกระดับและทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการสาธารณสุขจากสิทธิบัตรทอง ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมายดังกล่าวโดยตรง

ที่มาของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข....
การดำเนินการแก้ไขกฎหมาย โดยคณะกรรมการฯ เพียง 26 คน โดยที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในกระทรวงสาธารณะสุข มีสัดส่วนจากภาคประชาสังคมเพียงไม่กี่คน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การแก้ไขในครั้งนี้อาศัยอำนาจของคณะรัฐประหาร ในการออก ม. 44 มาเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ด้วย (คำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 )

ในส่วนของเนื้อหาสาระสำคัญ....
กระบวนการบวนการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จริงอยู่แม้กฎหมายบัตรทองจะยังมีปัญหา แต่ประเด็นการแก้ไขผ่านคณะกรรมการชุดนี้ เป็นเรื่องทางเทคนิคและการบริหารงาน ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาในการเข้าใช้บริการระบบสาธารณะสุขอันเป็นปัญหาที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิเผชิญอยู่ และหลายๆกรณีที่เป็นข้อเสนอของภาคประชาชน ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขในครั้งนี้

กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชนชน....
หลังจากที่คณะกรรมการแก้ไข ได้ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันฉบับใหม่ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของภาคประชาชนแล้ว การจัดรับฟังความคิดเห็นก็เป็นเสมือนพิธีกรรม ที่ไม่มีความจริงใจที่จะรับฟังความเห็นอย่างแท้จริง ทั้งการเปิดรับฟังความเห็นทางเว็บไซด์ การจัดเวทีรับฟังในระดับภูมิภาค ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนออนไลน์ ผู้เสนอความคิดเห็นต้องเป็นผู้ลงทะเบียนและมีเวลาเพียงคนละ 3 นาทีเท่านั้น

ดังนั้นเราจึงขอคัดค้านการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง และเชิญชวนประชาชนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวร่วมลงชื่อกับเราเพื่อแสดงพลังให้เห็นว่ายังมีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายบัตรทองดังกล่าวเครือข่ายซาวอีสานซอมเบิ่งบัตรทอง กำลังรอให้คุณช่วย

เครือข่ายซาวอีสานซอมเบิ่งบัตรทอง อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ร่วมลงชื่อคัดค้านการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง» คุณสามารถร่วมกับ เครือข่ายซาวอีสานซอมเบิ่งบัตรทอง และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 1,460 คน ได้แล้วตอนนี้เลย