เกิดความเป็นธรรม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ระบบโควต้าเป็นวัน ไม่เป็นธรรมกับทรัพยากรและประมงรายย่อยรวมถึง ความมั่นคงทางทรัพยากร

ความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อเปลี่ยนระบบโควต้าให้เป็นกิโลกรัม จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากร