หยุดทำร้ายประชาชน ยกเลิก พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32

หยุดทำร้ายประชาชน ยกเลิก พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
สมาพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสุราแห่งประเทศไทย ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตลอดเวลาที่ผ่านมานับแต่มีการใช้กฏหมายนี้ ประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้า เดือดร้อนจาก กฏหมายมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ขอสรุปให้ฟังโดยง่ายคือ 

* ซ้ำซ้อนกับกฏหมายอื่น ๆ ที่บังคับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว

* ซ้ำเติมภาคธุรกิจ ภาคประชาชน โดยบทบังคับและลงโทษที่รุนแรงเกินเหตุ

* ละเมิดสิทธ์ ในการสื่อสารหรืออธิบายสินค้าและบริการรวมถึงสิทธ์ในการรับข้อมูลของประชาชน

 ขยายความ

1. ถูกนำไปตีความโดยใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างไม่เหมาะสมหรือเกินจำเป็น การบังคับใช้กฎหมายนี้โดยใช้โทษปรับในอัตราสูง โดยไม่คำนึงถึงพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ของประชาชนทั่วไป ผู้ผลิตรายย่อยรายใหม่ และธรรมชาติของสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง นับเป็นการกีดกันการทำธุรกิจการค้าอย่างเสรีอย่างไม่ยุติธรรม 

2. ค่าปรับที่สูงเกินที่ผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะสามารถรับได้ อัตราค่าปรับที่กำหนดโดยระเบียบกรมควบคุมโรค กำหนดให้ใช้อัตราสูงเกินความเหมาะสม โดยผู้ผลิตที่กระทำความผิดจะถูกปรับในอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด คือ 500,000 บาท แต่โดยแท้จริงแล้ว อัตราค่าปรับในพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้สูงนั้น เพื่อให้ใช้อัตรานั้นได้ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ในอนาคตตามอัตราเงินเฟ้อ

 3. การแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลซึ่งมีการอ้างอิงจากสากลจึงสำคัญและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ถือเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครอง การให้ข้อมูลผู้บริโภคจากความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจารณ์ อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การปิดกั้นไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ และนำไปสู่ค่านิยมการดื่มแบบผิดๆจึงไม่ควรขัดขวางหรือปิดกั้นประชาชนในการให้ความรู้เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการดื่ม (drinking culture) ที่ดีและสร้างค่านิยมใหม่ ๆ

4. ปัจจุบันภาคธุรกิจผลิตและจำหน่ายสุรา ไวน์ เบียร์ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกสั่งปิดกิจการห้ามขาย และในปัจจุบันแม้จำหน่ายได้แต่ห้ามบริโภคภายในร้าน จำต้องสื่อสารกับผู้บริโภคให้มีรายได้พอประทังค่าใช้จ่าย กลับถูกซ้ำเติมจากการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายในเวลายากลำบากเช่นนี้ กฎหมายควรมีไว้เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข มิใช่เพื่อซ้ำเติมให้ประชาชนเดือดร้อนมากกว่าที่เป็นอยู่

จึงขอร้องเรียนถึงการกระทำของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มีการระดมกวาดล้างร้านค้า ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และนักวิจารณ์เครื่องดื่ม ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่แสดงภาพและข้อความเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ด้วยข้อหาที่มีโทษหนัก โปรดพิจารณาแก้ไขเยียวยาสถานการณ์โดยเร่งด่วน 

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว