ปล่อยฮาคีม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ถ้ารัฐบาลไทยไม่ปล่อย HAKEEM จะมีผลกระทบต่อภาพพจน์ทางด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และอาจมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ