ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิตรวจโควิด19ฟรี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


          เนื่องจากการระบาดของไวรัส covid-19 ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก และประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเงินไปตรวจหาเชื้อ จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่ของไทยอยู่ในเกณฑ์ยากจนประมาณ 90% ทั้งประเทศ จนเกิดความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกแล้ว มีผลต่อการตรวจหาเชื้อ covid-19 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เพราะไม่กล้าไปตรวจจากค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
          ดั้งนั้น ข้าพเจ้าขอเรียกร้อง รณรงค์ให้ทางรัฐบาลต้องให้ประชาชนทุกคน มีสิทธิตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 ได้ฟรี เพื่อลดความเสี่ยงในการที่เชื้อไวรัส covid-19 จะแพร่กระจายจากผู้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการมาตรวจหาเชื้อ

*****ถ้าคุณเห็นด้วย ช่วยกันลงชื่อและแชร์ ขอบคุณ