ยุบ กกต. และศาลรัฐธรรมนูญทิ้ง

0 have signed. Let’s get to 5,000!


เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เสรี สุจริต และเป็นธรรม และศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประกันความเป็นธรรมให้กับประชาชนนั้น

ผลปรากฏว่า ทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญกลับดำเนินงานอย่างไร้ซึ่งความเป็นกลางและความเป็นธรรม ดังเช่นวันนี้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติโดยใช้ข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยคือ "เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครอง" อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มีท่าทีผิดปกติที่เปิดทำการนอกเวลาราชการรอรับฟ้องจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นพิรุธและส่อเค้าว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง

ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเห็นว่าในเมื่อทั้งสององค์กรไม่สามารถปฏิงานได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรม ไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ก็ไม่จำเป็นต้องมีอยู่ จึงขอให้ยุบคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญเสีย ไม่ต้องปฏิบัติงานต่อไปให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอีก

ด้วยความไม่เคารพ

ประชาชน