คัดค้านร่าง พรบ. คู่ชีวิต ในประเทศไทย

คัดค้านร่าง พรบ. คู่ชีวิต ในประเทศไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!
หากถึง1,000รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐบาลไทย

เรื่อง ขอคัดค้านกฎหมายคู่ชีวิต

เรียน ประชาชนชาวไทย เพื่อพิจารณาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต

ตามที่ปรากฏข่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต และการเลิกการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับบุตรบุญธรรม และมรดก

เพื่อรองรับความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยกำเนิด มีการอุปการะเลี้ยงดู และมีความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างไปจากคู่สมรส ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้น ระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

 
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) มีความเป็นห่วงต่อกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้้งมั่น และให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนา และศีลธรรมอันดีมาโดยตลอด เน้นความดีงามที่ตั้งอยู่บนหลักศาสนา ให้เกิดขึ้นแก่สถาบันครอบครัว และสังคม

แต่กฎหมายฉบับนี้ เพิกเฉยหลักคำสอนของศาสนา ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาบานปลายยากแก่การเยียวยา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) จึงขอคัดค้านกฎหมายคู่ชีวิตอย่างเต็มที่ เพราะเล็งเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นกฎหมายที่ได้ไม่คุ้มเสีย ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าว อาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างกฎหมายหลายฉบับที่ยึดมั่นในรูปแบบครอบครัวที่มีคู่ครองเป็นสามีภรรยาจากเพศชายและหญิง

และจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม สวัสดิการต่างๆ ที่จะเพิ่มให้ครอบครัว ตลอดจนส่งผลต่อความไม่เสมอภาคในสังคมในหลายด้าน เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในระบบกฎหมาย สิทธิของประชาชน ตลอดจนสวัสดิการของรัฐที่ต้องพึงมีต่อประชาชน

จึงขอเรียกร้อง ให้รัฐบาลได้ทบทวนและยกเลิกกฎหมายฉบับนี้
ขอเรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติได้ยับยั้งกฎหมายฉบับนี้
ขอเรียกร้อง สถาบันศาสนา ได้แสดงจุดยืนกฎหมายที่ขัดกับหลักคำสอน
ขอเรียกร้องประชาชนผู้รักในศีลธรรมอันดี และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ช่วยกันแสดงพลังของสังคม ไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทย

และหวังที่จะให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความดีงาม มีความสันติสุข และเจริญก้าวหน้าด้วยความดีงามอย่างแท้จริงตลอดไป

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!
หากถึง1,000รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม