รัฐจัดให้ แยกขยะ แลกเงิน

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

รุ่งฤดี เชี่ยวชาญ
1 year ago
เป็นการเริ่มต้นทำที่ดีเพื่อสร้างวินัย ความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม

Thanks for adding your voice.

ปริศนา ตั้งเสถียรชัยกุล
1 year ago
ขอให้รัฐจัดแคมเปญนี้ค่ะ

Thanks for adding your voice.

Kay Good
1 year ago
There is no planet B!

Thanks for adding your voice.

Pongchai K.
1 year ago

Thanks for adding your voice.

ธัญธร ประกอบวณิชกุล
1 year ago
เป็นแนวคิดที่ดีน่าสนับสนุนค่ะ ถ้าทำได้จริงจะลดปัญหาเรื่องขยะไปได้มากทีเดียวค่ะ

Thanks for adding your voice.

พีรดา ปฏิทัศน์
2 years ago
สนับสนุน ด้วยเห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมในเรื่องขยะที่ต้องเร่งแก้ไข ในปัจจุบันได้ทำด้วยตนเองอยู่แล้ว ในนามแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี ได้รณรงค์ให้บรรยายประโยชน์จากการคัดแยกขยะ และให้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงเศรษฐกิจที่มีผลรับที่ดี

Thanks for adding your voice.

นาย สุรสิทธิ์ เจริญชล
2 years ago
โครงงานที่ดีครับ มารวมสร้างให้เกิดจิตสำนึกในคนไทยให้ได้ครับ

Thanks for adding your voice.

ปวีณา นกยุงทอง
2 years ago
มีความคิดนี้มานานแล้ว

Thanks for adding your voice.

Poonsin Sakudomkachorn
2 years ago
ควรจะให้รัฐรับซื้อจากประชาชนรายบ้าน/รายบุคคล โดยตรง เพื่อให้รายได้ตกแก่ประชาชน

Thanks for adding your voice.

เพ็ญสุรีย์ จิตต์บุญ
2 years ago
อยากเห็นโลกนี้สะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า