ยกเลิกการจัดอันดับผลการสอบของนักเรียนตามวิชาการ

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

โสภาพรรณ เกตุทอง
2 years ago
สนับสนุนให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเอง

Thanks for adding your voice.

นายรวิชญ์พงศ์ ธนภูมิธัญดิศ
2 years ago
การจัดอันดับที่ผ่านมาทำให้เยาวชนต้องพะวงกับการทำคะแนนมากกว่าการค้นพบศักยภาพตนเองทำให้เสียเวลาในการเรียนโดยเปล่าประโยชน์ทั้งต่อตนเองและประเทศชาติแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาให้เยาวชนมุ่งมั่นค้นหาศักยภาพจากความถนัดของตนเองจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

Thanks for adding your voice.

นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์
2 years ago
การศึกษาควรเป็นเรื่องของการพัฒนาคนคนนั้น ไม่ควรที่จะเป็นเรื่องของการจัดอันดับให้ เกิดการเปรียบเทียบ เกิดความแตกต่าง จัดการแข่งขัน ต้องสร้างการศึกษาให้เป็นการร่วมมือระหว่างกัน บนความแตกต่างและหลากหลายของแต่ละบุคคล

Thanks for adding your voice.

วชิรวิทย์ มีสิทธิ์
2 years ago
ทำให้เด็กมีกำลังใจในการเรียนมากขึ้น

Thanks for adding your voice.

Thannaporn K​.​S.
2 years ago
เด็กๆเก่งกันทุกคนค่ะ

Thanks for adding your voice.

วันรบ บุญนำ
2 years ago
เป็นกำลงใจให้ครับพี่

Thanks for adding your voice.

Apisith Boonruang
2 years ago
เป็นสิ่งที่ดี ที่จะไม่ต้องยึดติดกับลำดับ

Thanks for adding your voice.

Teerapat Suwannaroochi
2 years ago
เกรด และ อันดับ ตรงกับ ordinal scale
คะแนนสอบวัด ตรงกับ interval scale
เมื่อดูผลปลายน้ำจากกรมสุขภาพจิต ว่า 44% ของวัยรุ่นไทย เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า เขาบอบช้ำทางใจ

Thanks for adding your voice.

ภูมินทร์ เรือนคำ
2 years ago
เห็นด้วยครับ เพราะว่าคนเราชอบ แตกต่างกันออกไป และคนเรามักจะทำในสิ่งที่ชอบ และรัก มากกว่าถูกบังคับให้ทำครับ

Thanks for adding your voice.

มานิตย์ สีงาม
2 years ago
ไม่ต้องการให้เด็กไทยมีปมด้อย คนเก่งไม่จำเป็นต้องตัดอันดับ