พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียว

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

พิมภัสสร ยมพกาล ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

Greenspace 

ปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร ปัญหาเรื่องพื้นที่สีเขียวลดน้อยลง และปัญหาน้ำเสียจากที่เกิดจากบ้านที่อยู่อาศัยตามริมน้ำยังคงเป็นปัญหาหลักที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เหตุผลหลักที่พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง สาเหตุมาจากกฎหมายที่ควบคุมอาคารไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควร จนกระทั่งผลสำรวจออกมาและพบว่าพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาคารก่อสร้างขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาที่ดินที่สูงเพิ่มมากขึ้น บวกกับความเจริญและการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งไม่ได้เกิดเพียงแค่ในกรุงเทพฯเท่านั้น แต่ยังเกิดในหลายๆเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจอีกด้วย

พื้นที่สีเขียว เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพอากาศ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงของประชากรในเมือง แต่หากพิจารณาข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษที่เปิดเผยว่าสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศอย่างมาก ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากการที่กรุงเทพฯมีพื้นที่สีเขียวน้อยเกินไป เป็นเพราะว่ากฎหมายควบคุมอาคารขาดความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม หรือเพราะการสร้างพื้นที่สีเขียวควบคู่กับอาคาร หรืออีกเหตุผลหนึ่ง คือพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้รับการดูแลถูกปล่อยให้ร้าง เนื่องมาจาก ผู้คนไม่สามารถเข้าถึงหรือทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่นั้นได้ หรือบริเวณพื้นที่นั้นไม่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้ ทางกลุ่มจึงคิดหาทางแก้ปัญหาโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สามารถให้คนใช้การได้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาการถูกทิ้งร้าง
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครที่สร้างติดริมแม่น้ำส่วนใหญ่ จะมีแค่การปลูกต้นไม้ตกแต่งหรือการปลูกหญ้าเท่านั้น ไม่สามารถให้คนเข้าไปทำกิจกรรมหรือใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากมักที่จะติดป้าย ห้ามเหยียบในพื้นที่ ทำให้พื่นที่นั้นเสียเปล่า ดังนั้นจะใช้วิธีจากแนวทางการแก้ปัญหาโดยการ ปรับปรุงบริเวณกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของชุมชน และนำพื้นที่สีเขียวมาปรับปรุงสภาพน้ำเพื่อให้พื้นที่สีเขียวเกิดประโยชน์มากขึ้น วิธีนี้จะทำให้คนในบริเวณรอบๆหันมาใส่ใจและสนใจพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

 


Nowadays in Bangkok, there are many problems but the problem about green space that decreasing continuously and the sewage from resident along waterfront remain major problem has not yet been resolved. The main reason of green space is decreasing due to the law of building code can not be controled and people do not realize how important in term of environment and green space as they should be. In survey, we can found that almost of green space became building because of higher price of estate from prosperity and business grow up. These problem happen not only in Bangkok but also many business areas.

Green space is another one factor that can evaluate air quality which directly affects health of population. But if you look at the Pollution Control Department’s report situation in Bangkok has a lot of air quality problems due to decreasing of green space in Bangkok from building control law lack of focusing in environmental. The other reasons are the green space are left behind and desert because people cannot access or do activities in the area or the area does not respond on the demand of the people. From these problems makes a one group of the people seeking the way to solving the problems by increasing the green space that can give the people come to use and taking care of green elements more and more to reduce the problem of abandonment.

Almost green space along waterfront, there are only decorating plants and grass that cannot access to do activities due to the sign broads say that don’t step in this area so that area is blank space. So we are solving these problems by improving green area become the most advantage to people who live around that area and response with demands of people by bringing the area to improve quality of sewage water. These will convince people to see the important of green space and how to develop this green area to be sustainable.

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม