รณรงค์ประชาชนแยกทิ้งขยะในเขตกรุงเทพ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ปัจจุบัน กทม มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนัก จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะโดยจะมีถังขยะแยกให้ในพื้นที่ต่างๆ จากครัวเรือน เช่น ขยะทั่วไป ขยะพลาสติก และขยะอันตราย โดยเฉพาะขยะอันตราย เพราะปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น กระป๋องสเปย์ แบตเตอรี่โทรศัพท์ บรรจุภัณฑ์ และวัสดีของเครื่องสำอาง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงขยะอันตรายจากขยะมีพิษ ซึ่งเป็นขยะที่มีสารปนเปื้อนหากไม่แยกทิ้งจากขยะทั่วไปจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน

สาเหตุที่ต้องแยกขยะเพราะ ต้องการให้ กทม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี พื้นที่สีเขียวน่าอยู่ สะอาดปลอดภัยและลดภาวะโลกร้อน