ห้องน้ำในทุกสถานีรถไฟฟ้า

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ในทุกสถานีรถไฟฟ้าควรมีระบุเป็นข้อบังคับจะต้องมีห้องน้ำบริการประชาชนเพราะเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานเพื่อให้บริการ ผลกระทบต่อประชาชนทุกคน