การลงทะเบียนและดูผลการเรียนในระบบ new acis kmutt

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การลงทะเบียน ดูผลการเรียนในระบบ new acis kmutt ในแต่ละครั้ง มีความยากลำบาก เว็ปไซต์ล่ม นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชาที่สนใจ บางคนต้องไปเลือกวิชาที่ไม่ชอบ หรือ วิชาที่เรียนยาก เพราะลงไม่ทัน จำนวนที่เต็มวันนี้ – อิศรานุวัฒน์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

อิศรานุวัฒน์ ต่ายเพชร์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย: การลงทะเบียนในระบบ new acis kmutt» คุณสามารถร่วมกับ อิศรานุวัฒน์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 43 คน ได้แล้วตอนนี้เลย