สภาล่มแก้ไม่ยาก

สภาล่มแก้ไม่ยาก

มีผู้สนับสนุน 6 คน ขออีกให้ถึง 10 คน!
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย ภาดร สุจริต

CR: ท่านสว.สมชาย แสวงการ 

#สภาล่มแก้ไม่ยาก

ปัญหาแบบนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยหลายสมัยการประชุมสนช.และบางสมัยประชุมสภาอื่นก่อนหน้า

สมัยสนช 2557 จึงดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างได้ผลไว้3ประการดังนี้

1)กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

:ให้สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

2)กำหนดไว้ในข้อบังคับ

:ให้สมาชิกที่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภาเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนครั้งที่แสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวัน
สิ้นสุดสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญ

3)กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น

: สมาชิกผู้ใดไม่มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของกําหนดนัดประชุมในแต่ละเดือน ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นรายเดือนสําหรับเดือนนั้น

ได้ผลดีครับ !
ทั้งการแสดงตนเป็นองค์ประชุมและการลงมติครบถ้วน
ไม่มีปัญหาสภาล่มเหมือนสภาสนช.และในสภาอื่นบางสมัยในอดีตอีก

ตัวอย่างที่ยกมา มิได้หมายความว่าอยากจะให้มีสภาอื่นมาทำหน้าที่แทนตามที่ปล่อยข่าวลือมโนว่าได้กลิ่นโน่นนี่นั่นกันนะครับ
แม้อาจไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับในปัจจุบัน
แต่ยังสามารถนำไปคิดปรับใช้พอให้เห็นเป็นทางออก
ให้สภาเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนไทยได้ต่อไปไม่ให้เกิดวิกฤติการเมืองจนต้องมีใครมาล่มสภาอีกครับ

ปล.ขอดักคอพวกชอบป้ายสีโจมตีไว้ก่อนนะครับว่า
ที่เสนอมามิใช่ต้องการมาถกกัน
เรื่องปัญหาประชาธิปไตยหรือเผด็จการใครดีเลวกว่ากัน
หากแต่เป็นเรื่องสำนึกหน้าที่และการช่วยกันหาทาง
แก้ไขปัญหาสภาล่มให้บ้านเมืองมิให้เลยเถิดไปกว่านี้ครับ

#สภาล่มvsถูกล่มสภาปัญหาไหนแก้ยากกว่ากัน

มีผู้สนับสนุน 6 คน ขออีกให้ถึง 10 คน!