การจัดตั้งสภาวิชาชีพ จป

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


     จากการร่างกฎกระทรวงฯ จป. 2561 ที่เกิดจากการปรับปรุง กฎกระทรวงฯ จป. พ.ศ. 2549 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้จะกำหนดคุณสมบัติผู้ที่สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการระดับต่างๆ คณะกรรมการความปลอดภัย หัวหน่วยงานความปลอดภัย และอำนาจหน้าที่ของบุคคลและคณะบุคคล ซึ่งในร่างดังกล่าวในข้อ 13 (4) กำหนดให้ผู้สำเร็จปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบกิจการที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ทั้งนี้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ซึ่งเงื่อนไขในการอบรมตามร่างกฎกระทรวงฝึกอบรมฯ กำหนดให้มีการอบรมอย่างน้อย 222 ชั่วโมง

      ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย ทั้งในด้านบวกและในด้านลบต่อการร่างกฎกระทรวงฯ ที่เกิดขึ้น เพื่อความเป็นอันหนึงอันเดียวกันในวิชาชีพ ได้มีคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .....

     ดังนั้นจึงอยากเรียนเชิญทุกท่านที่สนับสนุนในข้อกฏหมายเหล่านี้ ร่วมแสดงออกจุดยืนและผลักดันให้มีกฎหมายบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองสิทธิและพัฒนาอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้มีความความมั่นคงต่อไป....