ปลดนายสิริเจนจาคะออกจากสส.

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ปลด นาย สิระ เจนจาคะ ออกจากการเป็นสส.

เนื่องจากการประพฤติตัวไม่เหมาะสม

แก่การเป็นสส.