Change SUAM for life! - เปลี่ยนส้วมเพื่อชีวิต

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นง่ายๆ ที่การเลือกใช้ห้องน้ำของคุณ....

คุณรู้หรือไม่ว่าการกดชักโครกในแต่ละครั้งนั้นต้องสูญเสียน้ำไปมากเท่าไหร่ จะดีกว่าหรือไม่หากเราจะสามารถนำน้ำที่ใช้ในการกดชักโครกนั้นกลับมาใช้อีกครั้ง เพียงแค่เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ของคุณ ให้เป็นแบบ 2 in 1

จะกดจะล้างก็ใช้น้ำร่วมกัน แถมยังช่วยลดการใช้น้ำทิ้งไปอย่างสิ้นเปลืองได้อีกด้วย

เพียงแค่ “เปลี่ยนส้วม” ก็ช่วยโลกได้!   

You can change the world just start from choosing a toilet.

Do you know how much water is wasted in each flush? Won’t it be better if we could use the flushed water again? Just change your toilet into 2 in 1.

Press to wash or wash your hand, you can use water together while also helping reduce wasteful use as well.

Just "CHANGE SUAM" can save the world!