ขอเรียกร้องให้แก้ไข ประกาศ กพอ. ปี พ.ศ. 2560

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!


คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ได้ออกประกาศ กพอ. ฉบับปี พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยในประกาศ ได้มีการเขียนวัตถุประสงค์ ไว้ส่วนหนึ่งว่าต้องการจะ "ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"

แต่ในความเป็นจริง คือ ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติที่ไหนใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นผลงานวิจัย ซึ่งทำให้เกิดการแย่งผลงาน การแตกความสามัคคี การไม่ร่วมมือกันในการทำงาน และผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพสูงที่มีคนร่วมกันทำจำนวนมาก (เช่น นับร้อยหรือหลายร้อยคน)  เมื่อแบ่งเปอร์เซ็นแล้ว จะไม่มีใครได้เปอร์เซ็นมากที่จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรตามประกาศฉบับนี้ได้เลย

นอกจากนี้ ประกาศของ กพอ. ฉบับนี้ ยังเป็นการออกกฎเกณฑ์แบบสองมาตรฐาน ซึ่งมีการใช้เกณฑ์ของต่างสาขาวิชาที่เข้มและอ่อน แตกต่างกัน ทำให้คุณภาพวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เกิดความอ่อนแอและตกต่ำ ไม่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการมุ่งจะพัฒนาให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ

ประกาศ กพอ. ซึ่งจะให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติฉบับนี้ จึงไม่ได้ "ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ตามที่กล่าวอ้าง และขัดกับวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ โดยสิ้นเชิง

ในขณะที่ประเทศไทย กำลังมีการปฏิรูป เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ Thailand 4.0  มหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อช่วยผลักดันนโยบายของประเทศ แต่อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย กลับกำลังกลายเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงและมีความกดดันสูง จึงกำลังทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากจะเข้ามาประกอบอาชีพนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้ใช้เกณฑ์ในเรื่องการทำงานวิจัยและการมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ มาเป็นเงื่อนในการรับบรรจุอาจารยใหม่เข้าทำงาน การต่อสัญญา การกำหนดตำแหน่งวิชาการ และการให้คุณให้โทษด้านต่างๆ ของอาจารย์

ประกาศของ กพอ. ในเรื่องเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้เอื้ออำนวยและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกัน ในการทำงานวิจัย และการสร้างมาตรฐานที่แตกต่างกัน ยิ่งก่อให้เกิดความลำบากและอุปสรรคปัญหา การทำลายขวัญและกำลังใจ ในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกห่วงใยว่า คนรุ่นใหม่จะปฏิเสธที่จะเลือกเข้ามาประกอบอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญที่จะช่วยสร้างคนและสร้างความก้าวหน้าด้านวิชาการแก่สังคมไทย

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้ กพอ. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลแก้ไขประกาศฉบับนี้ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกการแบ่งเปอร์เซ็น ผลงานวิจัย และเปลี่ยนให้ใช้ First Author และ Corresponding Author เป็นเจ้าของผลงานหลัก (คนอื่นๆ นำไปใช้ได้เพียงเป็นผลงานประกอบ) และมีการบอกบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในผลงานวิจัยแต่ละชิ้น

2. ให้ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้นให้ใช้เกณฑ์ที่อ่อนกว่าของสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นการทำลายคุณภาพทางวิชาการของสองสาขานี้ และเป็นการทำให้เกิดสองมาตรฐานขึ้น

จึงขอเชิญร่วมลงชื่อสนับสนุน และช่วยแท็กต่อไปยังเพื่อนๆ และผู้ที่ท่านรู้จักด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้