ขอ กกต นับคะแนนใหม่รายหน่วยเลือกตั้ง

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

อัครวิช เงินกร
1 year ago
เห็นด้วยครับ

Thanks for adding your voice.

นางหนูหลั่ง ลีกระจ่าง
1 year ago
เพื่อความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลองค์กรรวมทั้งผลประโยชน์ทั้งมวชชนและการดำเนินงาภาครัฐ

Thanks for adding your voice.

สักรินทร์ แซ่ภู่
1 year ago
#เดินหน้าอย่างไม่เคลือบแคลง