ถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เรียน นายกรัฐมนตรี

จากการบริหารงานต่างๆของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ดำเนินนโยบายตามแนวทางปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการนั้น ทางกลุ่มผู้เรียกร้องได้เห็นว่าการดำเนินงานทั้งหมด ไม่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และขาดประสิทธิภาพในการจัดการบริหารงานการศึกษา ทำลายขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน มีปมเกี่ยวกับการทุจริตการโยกย้ายแต่งตั้งแต่ไม่ติดตาม 

ทางกลุ่มจึงขอรวบรวมชื่อเพื่อเสนอให้ท่านถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยความเคารพ