เปิดเสรีทรงผมนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


   จากที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ากฎบังคับทรงผมหาใช่เป็นกฎที่ใช้เพื่อฝึกระเบียบวินัยแก่นักเรียนไทยไม่ เห็นได้จาก กฎบังคับทรงผมที่ทางโรงเรียนได้ตั้งขึ้นจะถูกนักเรียนโยนทิ้งทันทีเมื่อก้าวออกจากสถาบันไป กฎบังคับทรงผมจึงเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อใช้ปลูกฝังการเชื่อฟังคำสั่งและอำนาจนิยมเสียมากกว่า ซึ่งทำให้เด็กไทยหลงลืมการรักษาสิทธิของตนเอง และยังเป็นกฎที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2560 หมวดที่  3 มาตราที่ 28 ความว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพ ในร่างกาย" รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้อที่ 3 ความว่า "บุคคลมีสิทธิ ในการดำเนินชีวิต ในเสรีธรรม และในความมั่นคงของร่างกาย" ซึ่งการที่นักเรียนมีสิทธิ์และเสรีในเส้นผมของตนเองนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยชอบธรรม

   อีกทั้งการมีอยู่ของกฎบังคับทรงผม ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ใช้อำนาจโดยมิชอบ มองนักเรียนเป็นเพียงเครื่องมือทางการศึกษา ที่จะสร้างผลงานให้กับตนโดยไม่คำนึงถึงสภาพจิตใจ    หากยกเลิกข้อบังคับเรื่องทรงผมนักเรียนได้ ปัญหาการใช้อำนาจโดยมิชอบจากผู้ใหญ่ก็จะลดน้อยลง และ นักเรียนไทยจะมีสภาวะจิตใจที่ดีมากขึ้น จะมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และมีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น เพราะคุณภาพของจิตใจ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการศึกษา

   สุดท้ายนี้ ในนามนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ขอเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาเปิดใจและมุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษามากกว่าการตั้งกฎเกณฑ์ที่ละเมิดสิทธิ กฎเกณฑ์ที่บั่นทอนจิตใจและความมั่นใจ

สถานศึกษาควรเป็นสถานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาจิตใจผู้เรียน