#แก้รัฐธรรมนูญอย่างไรไม่ให้ทำการ รัฐประหารได้อีก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


ต้องการให้ประชาชนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอเป็นฉันทามติให้กับ ตัวแทนประชาชน นำไปบรรจุเป็นยัญติ เพื่อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อไม่ให้ทหารและกลุ่มชนชั้นนำทำการรัฐประหารยึดอำนาจได้อีกต่อไป เพื่อนำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง