คัดค้าน การยกเลิกการอบรมจปว.17(2) ตามพรบ.2549 /2561

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ขอคัดค้านกรณีการยกเลิกการจัดอบรม จปว.17(2) ตามพรบ.2549 ในปี2561 ตามกฎหมาย

เพราะ ปัจจุบันยังคงมีการจัดฝึกอบรม จป.เทคนิคขั้นสูงออกมาอย่างต่อเนื่อง ตามกฎหมายพรบ.2549 เดิม ซึ่งเป็นคุณสมบัติเก่าของจปว. 180 ชม. ปรับอบรมเพิ่ม 42 ชม.

ควรหาแนวทางตอบรับการจัดฝึกอบรมเพิ่ม หรือยกเลิกการอบรม จป.เทคนิคขั้นสูงทั้งหมด หากมีกฎหมายออกมาคัดค้านการฝึกอบรมจปว.