ถอนร่างกม.ปิโตรเลียมที่จัดทำโดยกระทรวงพลังงานออกจากการพิจารณาของคกก.กฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติฯ โดยด่วน!

ถอนร่างกม.ปิโตรเลียมที่จัดทำโดยกระทรวงพลังงานออกจากการพิจารณาของคกก.กฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติฯ โดยด่วน!

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


ถึง พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมในผืนแผ่นดินไทย

พวกเราคือเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) เกิดจากการรวมตัวของประชาชนที่ได้พยายามช่วยกันเรียกร้องผลักดันให้มีการปฏิรูประบบพลังงานของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ในขณะนี้เราได้รับทราบข่าวที่รัฐบาลไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้แอบเสนอร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ๒ ฉบับ คือ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... และร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ต่อมา ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไปแล้วอย่างเร่งรีบเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมของสภานิติบัญญัติเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป โดยที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เปิดเผยร่างแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างโปร่งใส ไม่มีการรอนำผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปปรับแก้ไขในกฎหมายทั้งสองฉบับนี้เลย

            เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้รับทราบเนื้อหารายละเอียดของร่างแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับนี้แล้ว เกิดความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง และขอคัดค้านร่างแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับที่นำเสนอโดยกระทรวงพลังงาน ด้วยเหตุผลสำคัญคือ

๑.     ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ที่เสนอโดยกระทรวงพลังงาน นั้น ยังไม่สามารถรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนได้

๒.    ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ยังมีช่องโหว่มากมาย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างมหาศาล

(รายละเอียดจะนำเสนอเพิ่มเติมในลำดับต่อไป โปรดติดตาม)

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้านร่างกฎหมายทั้งสองฉบับที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมนี้ และเป็นกฎหมายที่ไม่ฟังเสียงแม้กระทั่งผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และขอเรียกร้องให้  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทบทวนให้มีการถอนร่างกฎหมายทั้งสองฉบับออกจากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และหรือสภานิติบัญญัติโดยทันที และขอให้นำร่างพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ..... ซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การเห็นชอบและจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ในร่างกฎหมายของภาคประชาชนดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือและขอขอบพระคุณล่วงหน้ากับทุกๆรายชื่อของท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)