ปิดแคมเปญรณรงค์

เพิ่มตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียง

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 104 คน


รัฐบาลคสช. บริหารประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่เห็นมีความแตกต่างกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจการค้าตาโต ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลคสช.จะน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาสู่ความยั่งยืนจริงๆ ไม่ใช่ดีแต่พูดพอลงมือทำก็ทำแบบเดิม 
ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงที่กำลังจะปรับคณะรัฐมนตรีและคงเป็นคณะรัฐมนตรีชุดสุดท้าย ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะยิ่งเป็นผลต่อเนื่องให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในเชิงประจักษ์ว่าทุกรัฐบาล ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ด้วยความจริงจังและจริงใจ
พิเชษฐ หนาว กำลังรอให้คุณช่วย

พิเชษฐ หนาว โตนิติวงศ์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียง» คุณสามารถร่วมกับ พิเชษฐ หนาว และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 103 คน ได้แล้วตอนนี้เลย