หยุดพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ความรุนแรง " เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ และคนที่อยู่รอบข้าง ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะปัญหาในครอบครัวนั้นเป็นปัญหาเบื้องต้นของความสงบสุขในสังคม ไม่ว่าจะเป็น สามีทำร้ายภรรยา การทารุณเด็ก การใช้แรงงานเด็ก ความรุนแรงเหล่านี้มีผลกระทบต่อบุคคลทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว เก็บกด อาฆาต ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะทำให้เด็กโตขึ้นมากับพฤติกรรมรุงแรงที่เขาได้ซึมซับมาหรือทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว ซึ่งมีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากและอาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือโรคต่างๆขึ้นมาได้ และในปัจจุบันครอบครัวและสังคมไทยใช้ความรุนแรงกันมากขึ้น จนกลายเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ควรจะได้มีการป้องกันและแก้ไข

วิธีแก้ไขปัญหา

อยากให้ทุกคนในสังคมครอบครัวคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ ให้อภัยและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ยามว่างหาทำกิจกรรมทำด้วยกัน ทำดีต่อกัน สร้างรอยยิ้มให้กันในทุกๆวัน  ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทำได้ โลกใบนี้จะน่าอยู่และมีความสุขสงบมากยิ่งขึ้น