ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

ผ่านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ให้การครอบครองสื่อลามกเด็ก ผิดกฎหมาย

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน28,566คน


update 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) ไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 161 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน 21 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

 

------------------------------------------------------------------------

กฎหมายไทย ไม่ได้กำหนดแยกประเภทสื่อลามกเด็ก ออกจากของผู้ใหญ่  ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนว่า  สื่อลามกอนาจารผู้ใหญ่สามารถมีไว้ในความครอบครองได้  หากไม่ได้ทำเพื่อการค้า เผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ

แต่สื่อลามกอนาจารเด็กเป็นการกระทำความผิดต่อเด็กโดยตรง และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา   กฎหมายอาญาต่างประเทศหลายประเทศได้แยกประเภทสื่อลามกอนาจารเด็กออกจากสื่อลามกอนาจารผู้ใหญ่  และมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่า  ประกอบกับการมีสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อการค้า ฯลฯ เป็นการแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยตรง  ทั้งจากการกระทำอนาจารเด็กประการหนึ่ง  เพื่อทำหรือผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กอีกประการหนึ่ง  และเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดแจ้ง   

การมีไว้ในความครอบครองจึงมีลักษณะแตกต่างจากการครอบครองสื่อลามกผู้ใหญ่   นอกจากนี้แล้ว การทำหรือผลิต ให้เช่า ฯลฯ สื่อลามกอนาจารเด็กเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจะก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเพิ่มขึ้น  และเด็กยังเป็นผู้ที่ถูกชักจูงได้โดยง่าย   จึงสมควรที่จะกำหนดให้เป็นความผิดและจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ดูวิดิโอ สารคดี "ช่วยหนูด้วย" 

Petition to the President of the National Legislative Assembly of Thailand:

Thai law does not distinguish child sexual abuse material separately from adult pornography. The possession of child sexual abuse material is different from the possession of adult pornography. Possession of pornography is legal in Thailand if it is not used for the purposes of trade or distribution. Criminal laws in many other countries distinguish child sexual abuse material apart from adult pornography and provides heavier punishment for the former.

The difference between the two are clear. Child sexual abuse material is rooted in a direct offense against a child: child sexual abuse, which is already identified as an offense in the Thai Criminal Code. In addition, having child sexual abuse material for the purposes of trade is considered to be direct exploitation of a child, with sexual abuse of a child being a separate offense from producing child sexual abuse material. Other countries clearly distinguish these offenses in their criminal codes.

Other than this, the production, rental, etc., of child sexual abuse material is one driving factor causing more and more children to be abused. Children are also easily influenced, so it’s necessary that specific legislation be enacted to protect them.มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก อยากให้คุณช่วย

มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «ชัยชนะ! ครอบครองสื่อลามกเด็กผิดกฎหมายแล้ว» ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 28,565 คน