แสดงพลัง 1 ใน 3 ล้าน 9 ไม่สืบทอดเผด็จการ

ไม่ชอบเผด็จการ ไม่ชอบทหาร

1 year ago
Shared on Facebook
Tweet