แสดงพลัง 1 ใน 3 ล้าน 9 ไม่สืบทอดเผด็จการ

อย่าให้เผด็จการครองประเทศครับ

Shared on Facebook
Tweet