แสดงพลัง 1 ใน 3 ล้าน 9 ไม่สืบทอดเผด็จการ

ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ

Piyanuch Jakrapirak, Phuket, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet