แสดงพลัง 1 ใน 3 ล้าน 9 ไม่สืบทอดเผด็จการ

หยุดอำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จไร้การตรวจสอบเอื้อพวกพ้อง

1 year ago
Shared on Facebook
Tweet