จัดระเบียบบันไดเลื่อนรถไฟฟ้า

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ประเสริฐ ธรรมวรรธนะ
3 years ago
เป็นการจัดระเบียนพื้นที่สาธารณะที่น่าสงเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความเป็นระเบียนเรียบร้อยสวยงาม เป็นวัฒนธรรมที่ดี ขอส่งเสริมด้วยคน

Thanks for adding your voice.

สามารถ รัศมีโรจน์วงศ์
6 years ago
นานาอารยประเทศล้วนมีกติกาในการใช้บันไดเลื่อน สมควรที่คนไทยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

Thanks for adding your voice.

netta teerarojsakul
6 years ago
อยากให้เมืองไทยน่าอยู่กว่าเดิม เป็นระเบียบมากกว่าเดิม เลิกเอาความแก่หรือเหตุผลต่างๆ นาๆ มาเป็นข้ออ้างในการไม่ทำตามกฏ

Thanks for adding your voice.

ศศิธร ปิงยศ
6 years ago
อยากให้เมืองไทยดูเป็นระเบียบมากขึ้น

Thanks for adding your voice.

Sunida Postsuwan
6 years ago
I agree with this campaign because it makes to social have very regulations.

Thanks for adding your voice.

ExecZero FinalWar
6 years ago
จัดระเบียบ

Thanks for adding your voice.

กชนิภา พอพรหม
6 years ago
เห็นด้วย และควรทำในทุกที่ ที่มีบันไดเลื่อน

Thanks for adding your voice.

Pimploy Rungsaun
6 years ago
สังคมที่มีระเบียบ มันน่าอยู่ขึ้นจริงๆ

Thanks for adding your voice.

อรุชิตา อุตมะโภคิน
6 years ago
เดินชิดซ้าย ยืนชิดขวา
เวลาเดินเท้า ไม่ใช่เวลาของการจับกลุ่มสนทนา บางกลุ่มยืนจับกลุ่มคุย กีดขวางทางเดิน ของคนที่เขารีบใช้เส้นทาง ที่ญี่ปุ่นมีการจัดระเบียบทางเท้าที่ดีมากๆ

Thanks for adding your voice.

Pichai Niramansakul
6 years ago
ถูกต้อง