คัดค้าน กฎหมายอบรม จปว. ๒๕๖๑

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!


เนื่องจากการยกร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการปี...

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อให้นายจ้างมีทางเลือกในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในสถานประกอบกิจการ

ประเด็นสำคัญคือ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ที่กำหนดให้ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 5 ปี มีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

ประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่เรียนสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตลอด 4 ปี และผู้ที่กำลังจะเรียนจบ หรือจบมาใหม่ รวมถึงที่ผู้กำลังหางานอยู่อาจหางานยากและตกงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกร่างกฎหมายที่จะเกิดขึ้น

ต้นเหตุุของปัญหาไม่ใช่เกิดจากความขาดแคลนบุคลากรด้านความปลอดภัย แต่เกิดจากการบริหารจัดการอย่างเอาจริงเอาจังจากกระทรวง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทบทวนการออกกฎหมายฉบับนี้ ในเรื่องของความขาดแคลนบุคลากร แต่ให้แก้ปัญหาอย่างถูกจุดและถูกวิธี

เพิ่มเติม 19/9/2561


สำหรับท่านที่จะเดินทางมาที่กระทรวงวันพรุ่งนี้ ( 20/9/2561) พบกันที่ชั้นล่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ดินแดง) ส่วนท่านที่ติดตามข้อมูลจากทางบ้าน ต้องลุ้นว่า ทางกสร.จะอนุญาตให้ทุกท่านได้รับชมผ่านทาง Facebook Live หรือไม่?? ติดตามกันได้พรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

คำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง กับ ร่างกฎกระทรวงฯจป.

1) ร่างกฎกระทรวงฯ จป. 2561 เกิดจากการปรับปรุง กฎกระทรวงฯ จป. พ.ศ. 2549 กล่าวโดยสรุป ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้จะกำหนดคุณสมบัติผู้ที่สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการระดับต่างๆ คณะกรรมการความปลอดภัย หัวหน่วยงานความปลอดภัย และอำนาจหน้าที่ของบุคคลและคณะบุคคล ซึ่งในร่างดังกล่าวในข้อ 13 (4) กำหนดให้ผู้สำเร็จปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบกิจการที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ทั้งนี้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ซึ่งเงื่อนไขในการอบรมตามร่างกฎกระทรวงฝึกอบรมฯ กำหนดให้มีการอบรมอย่างน้อย 222 ชั่วโมง

2)ตามที่สถาบันการศึกษามีหนังสือถึงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอให้ทบทวนร่างกฎกระทรวงฯ เนื่องจากเกรงว่าจะมีผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยได้รับผลกระทบนั้น กรมสวัสดิการได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้มีมติให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในทุกฝ่าย โดยการประชุม 20 ก.ย. 61 เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบกิจการก่อน และจะได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในวันที่ 28 ก.ย.61 แล้วนำประเด็นความคิดเห็นทั้งหมดของทุกๆ ฝ่ายมาทบทวนต่อร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวต่อไป

3) การกำหนดคุณสมบัติข้อ 13 (4) นั้น ผ่านความเห็นขอบในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึงหมายถึง สถานประกอบกิจการบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจริง ดังนั้นร่างกฎกระทรวงฯ จึงกำหนดให้มีคุณสมบัติดังกล่าว แต่ทั้งนี้ กรมฯ จะพิจารณาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม และจำนวนชั่วโมงให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

4) ในประเด็นการฝึกอบรมบุคคลตามข้อ 13 (4) นั้น จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง ซึ่งตามร่างกฎกระทรวงฝึกอบรมฯกำหนดให้อบรม อย่างน้อย 222 ชั่วโมงซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่ต่อยอดมาจาก หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงที่กำหนดไว้ที่ 42 ชั่วโมง เนื่องจากคุณสมบัติตามข้อ 13 (4) มิได้เคยมีกำหนดไว้ในกฎหมายภายใต้ กฎกระทรวงฯ จป พ.ศ. 2549 มาก่อน

ดังนั้น ขอให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงแความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในทุกฝ่าย เนื่องจากการออกกฎหมายมิได้มุ่งประโยชน์แต่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่มุ่งเพื่อการบริหารให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย

 ที่มาจาก : https://www.facebook.com/Safetystou/