คัดค้านร่างพรบ​.​มหาวิทยาลัยพระนคร

คัดค้านร่างพรบ​.​มหาวิทยาลัยพระนคร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!
หากถึง1,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
tanadit pairohakul ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) และ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ออกนอกระบบ)โดยมีการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย จาก " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร " เป็น " มหาวิทยาลัยพระนคร " ซึ่งชื่อเดิมเป็นชื่อพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๙  และแก้ไขชื่อศูนย์ที่เป็นที่ตั้งของคณะต่าง ๆ จากเดิม 3 ศูนย์ -กำหนดให้มีวิทยาเขต แต่เปลี่ยนชื่อใหม่
จากศูนย์เทเวศร์ เป็น วิทยาเขตกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
จากศูนย์พณิชยการพระนคร เป็น วิทยาเขตกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จากศูนย์พระนครเหนือ เป็น วิทยาเขตกรมหลวงสุขัยธรรมราชา

นอกจากนั้นมีการทำประชาพิจารณ์เพียง1ครั้ง และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายซึ่งผลสรุปไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงชื่อในครั้งนี้แต่สภามหาวิทยาลัยฯไม่มีการนำไปปรับปรุงแก้ไขตามผลประชาพิจารณ์แต่อย่างใด กับนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ลงมติอนุมัติร่าง พรบ.นี้แล้วเมื่อวันที่ 27 กรฎาคม พ.ศ.2564

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือและศิษย์เก่าราชมงคลพระนครส่วนใหญ่ เห็นพ้องต้องกันว่า คัดค้านการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย เพราะเป็นความมิบังควรอย่างยิ่งที่จะยกเลิกชื่อพระราชทาน โดยไม่ขอพระบรมราชานุญาต ไม่มีการชี้แจงและอธิบายเหตุผลใด ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต โดยอ้างว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะมีผลกระทบกับศิษย์เก่าของแต่ละวิทยาเขตจำนวนหลายหมื่นคน และนักศึกษาปัจจุบันเป็นอย่างมาก รวมทั้งที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ยังมีมติยืนยันคงใช้ชื่อและวิทยาเขตเดิมเมื่อวันที่ 29 กรฎาคม พ.ศ.2564

ขอเชิญชวนลงชื่อคัดค้านร่างพรบ.มหาวิทยาลัยพระนคร กันครับ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!
หากถึง1,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว