ปิดแคมเปญรณรงค์

กรุงเทพหมานครและนิติบุคคลนำร่องวางระบบการแยกขยะอันตราย

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 7 คน


คีอเห็นคนเก็บขยะคุ้ยๆขยะที่ปนๆกันตามถังขยะ อยากขอถังขยะสีแดง จุดทิ่งขยะอันตรายและถุงขยะอันตรายตามจุดต่างๆใน กทม.

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบความต้องการผู้บริโภคมากมาย เมื่อสิ้นสุดการใช้งานเกิดขยะ บางอย่างเป็นขยะอันตราย เช่น ประเภทถ่านและแบตเตอรรี่ กาว สเปรย์ สารกำจัดแมลง เป็นต้น ในระหว่างที่ประเทศไทยเรามีพฤติกรรมการแยกขยะในหมู่ประชากรส่วนน้อย ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในดขตกรุงเทพฯและปริมณฑล การทิ้งขยะส่วนใหญ่จะรวมทุกประเภทในถังเดียว ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นพบขยะอันตราย และเพื่อนำไปกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

แนวคิด ถุงแยกขยะอันตราย อุปกรณ์อิเลคโทรนิคและอาร์ดแวร์ขึ้น เพื่อใช้ทิ้งขยะเหล่านี้ และจุดทิ้งขยะอันตรายที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

›การดำเนินงาน

กรุงเทพมหานคร นิติบุคคล และ›หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนเป็นผู้นำวางระบบการจัดการขยะอันตราย โดยมีจุดบริการถุงขยะอัตราย จุดทิ้งขยะอันตราย อิเล็กโทรนิคและฮาร์ดแวร์ ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
›องค์กรชุมชน โดยผู้นำชุมชน ผู้บริหารโครงการ (นิติบุคล)  จัดหาถุงสีส้มและสีแดง ไว้บริการแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกที่ต้องการทิ้งขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิคส์และอาร์แวร์
›มีการประชาสัมพันธ์การใช้ถุงแยกขยะอันตรายและโดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง

›เครื่องมือ
1. ถุงสีแดงใช้สำหรับบรรจุขยะอันตราย

2. ถุงสีส้มบรรจุขยะอิเล็กทรอนิกส์

3. จุดทิ้งขยะอันตรายประจำแต่ละชุมชน

 พรพรรณ กำลังรอให้คุณช่วย

พรพรรณ คำศรี อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ความไม่สะดวกใจคือนิมิตรหมายของการเติบโต» คุณสามารถร่วมกับ พรพรรณ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6 คน ได้แล้วตอนนี้เลย