ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ห้ามสอบ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ไม่ควรให้คนที่ไม่ได้จบคุรุศาสตร์ศึกษาศาตร์มาสอบบรรจุเปนข้าราชการครู เพราะจะทำให้คนที่จบครูห้าปีเสียสิทธิ์ และเกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาวันนี้ – นายธวัชชัย นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

นายธวัชชัย ปิงน้ำโท้ง อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ครู5ปี ร่วมกันคัดค้าน: ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ห้ามสอบ» คุณสามารถร่วมกับ นายธวัชชัย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 10 คน ได้แล้วตอนนี้เลย