#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

เราต้องการให้เขากลับเข้าสู่สังคม
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม
ได้อย่างปกติสุข ที่ผ่านมาเป็นบทเรียน
ที่มอบให้แก่สังคมในการสร้างสรรค์กลไก
ในการป้องกัน แก้ไข เยียวยา ดูแลกัน
ไม่ใช่การล่ามเลี้ยงอย่างสัตว์.

วศิน พงษ์เก่า, สมุทรปราการ ไทย, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet